Мова викладання модуля

Українська та російська.


2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА

2.1. Навчальна програма курсу «Управління персоналом»

Заліковий модуль 1.

Тема 1. Методологічні аспекти управління персоналом

Ціль, завдання і функції управління персоналом. Суб'єкти управління персоналом. Сучасні концепції управління персоналом ефективної організації.

Системний підхід до управління персоналом и напрямки його реалізації в сучасних умовах. Методи управління персоналом організації: правові, адміністративні, економічні, соціально-психологічні.

Тема 2. Стратегія і політика управління персоналом організації

Суспільна праця та об'єктивна необхідність її управління. Організація - основний соціальний інститут суспільства. Організаційні цілі, організаційна структура та організаційна культура. Персонал організації і його структура. Якісні характеристики персоналу. Рівні управління персоналом.

Тема 3. Ресурсне забезпечення управління персоналом

Нормативно-правова база управління персоналом. Кодекс Законів про працю України та інші законодавчі акти, що регулюють трудову діяльність.

Науково-методичне забезпечення управління персоналом.

Кадрове забезпечення. Лінійні та функціональні керівники, їх права і обов'язки. Розподіл функцій по управлінню персоналом між службою персоналу і керівниками структурних ланок організації.

Інформаційне, матеріально-технічне і фінансове забезпечення управління персоналом.

Тема 4. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом

Знання керівниками психології менеджменту як необхідної умови ефективного управління персоналом. Психологічні аспекти праці керівника управлінням спільної діяльності людей. Керівна й виховна роль керівника. Соціально-психологічні особливості колективу як суб'єкта та об'єкта управління. Закономірності формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі.

Психологічні риси особливості керівника, вимоги до його лідерських характеристик. Ціннісні орієнтації працівників, їх облік у процесі мотивації трудового поводження.

Соціально-психологічні резерви колективу і методи їх використання для підвищення ефективності і удосконалювання якості праці.

Психологія комунікацій. Комунікативний процес. Стресові фактори і управління ними. Типи і причини конфліктів. Управління конфліктною ситуацією.

Тема 5. Служба персоналу і кадрове діловодство

Функції і структура кадрової служби персоналу організації. Система кадрової роботи, її зміст, форми і методи. Роль керівників підприємства в організації кадрової роботи та її удосконалення. Співробітництво служби персоналу з іншими структурними ланками організації. Комп'ютеризація кадрового діловодства. АРМ інспектори (менеджера) по кадрам.Кодекс законів про працю України і його значення в управлінні персоналом.

Тема 6. Планування й формування персоналу

Внутрішній і зовнішній ринки праці як джерела поповнення і відновлення персоналу організації. Маркетинг ринку праці та ринку освітніх послуг.

Об'єктивні і суб'єктивні фактори зміни потреб організації в персоналі.

Інформаційна база для визначення поточних і перспективних потреб організації в персоналі.

Аналіз і оцінка явочної чисельності і структури персоналу з метою наступної оптимізації. Методи визначення потреб організації в кадрах певних професійних груп. Прогнозування персоналу на перспективу.

Структура витрат на робочу силу. Методи планування витрат на розвиток персоналу.

Методи професійного відбору персоналу. Процедури наймання персоналу. Виробнича і соціальна адаптація працівників, які прийняти на роботу.

Заліковий модуль 2. Регулювання питань управління персоналом на державному та галузевому рівнях


0875862406826034.html
0875932007740559.html
    PR.RU™