Сутність і елементи іміджу

Успіх діяльності організації певною мірою залежить і від їїіміджу, який можна розглядати як систему уявлень людей про організаціюта її співробітників.

Імідж (англ. image— образ) (особистості чи організації) — враження, яке організація та їїспівробітники справляють на людей і яке фіксується в їх свідомості уформі певних емоційно забарвлених стереотипних уявлень (думок, судженьпро них).

Із психологічної точки зору, уявлення проорганізацію є одним із структурних компонентів свідомості, що маєспецифічні особливості, без урахування яких неможливо правильнозрозуміти уявлення і цілеспрямовано впливати на них. До такихособливостей належать:
— індивідуально-психологічна спрямованість.Це свідчить, що уявлення належать кожному конкретному індивіду і, навідміну від наукових знань, які завжди можна перевірити на істинність,відображають його особистісне бачення світу;
— відносна мінливість і нерефлексивність уявлень;
— безпосередній зв´язок з емоціями. Уявлення існують на перетині свідомості та емоцій, переживань;
— уявлення є не безпосереднім відображенням світу, а інтерпретацією наявних фактів.
З іншого боку, імідж є враженням, яке справляє особистість абоорганізація на окремих людей, групи. Це означає, що знання процесусприйняття, інтерпретації будь-яких фактів, відомостей про особистість,організацію певною групою людей є однією з найважливіших передумовуправління іміджем.
Рекламна діяльність пов´язана зі створенням, функціонуванням брендів (англ. brand — клеймо, тавро; фабрична марка).Бренд —торгова марка, яку легко розпізнає споживач, як правило, міститьфірмову назву, оригінальні стильові графічні елементи (рисунок,логотип), фірмовий стиль.
Психологічний аналіз рекламноїдіяльності свідчить, що, придбавши товар, представлений відомимбрендом, людина задовольняє принаймні дві потреби: у споживчихвластивостях товару і в особистій відповідності високому соціальномустандарту. Якщо задоволення другої потреби (ідентифікації себе зпредставниками респектабельної соціальної групи) є для індивідазначущішим, можливе придбання функціонально непотрібного товару.Особливістю психології сучасних споживачів є не стільки придбатипотрібні прорекламовані товари, як прилучитися до їх іміджів і брендів,за допомогою яких вони задовольняють свої потаємні бажання (виділитисяз натовпу, бути схожим на кумира та ін.).
На основі іміджупрогнозують уявлення про виробника та його продукцію. Практикоюдоведено, що спрямування коштів та вмінь на виготовлення зовніпривабливої, естетично бездоганної продукції — це передумова і високоїїї споживчої якості. Логічним є висновок про економічне процвітанняорганізації, виробника або якщо це з певних причин і не так — намаганнядбати про свій авторитет, що також викликає повагу. Йдеться про стиль,тобто найхарактерніше в її іміджі — зовнішній вигляд, внутрішній зміст,що є підставою впізнаваності організації за цілісним образом.
Імідж організації може бути як позитивним, так і негативним. Основою позитивного іміджу є довіра до організації, відповідна стереотипізація її сприймання. Негативний імідж проявляєтьсяу недовірі до організації та її репутації. Як правило, позитивний образорганізації економить її ресурси, а негативний — значно збільшуєвитрати. Позитивний імідж організації залежить від таких чинників:
— якість, фінансова спроможність, конкурентоспроможність товарів (послуг);
— ефективність управління;
— організаційна культура та екологічна безпека;
— тиражування імені організації через засоби масової інформації.
Формування іміджу особистості як члена організації та іміджуорганізації відбувається завдяки використанню психологічних механізміввзаємин індивіда і групи: наскільки особистість, ідентифікуючи себе зорганізацією, стає елементом системи “Ми — організація”, настільки їїімідж відповідає іміджу організації і навпаки. Тому імідж представниківорганізації не менш важливий, ніж імідж організації в цілому. І хочодин без одного вони не існують, безпосереднього зв´язку між ними немає(у непопулярній партії можливий популярний лідер, і навпаки). Ідеальнимє збіг обох типів іміджів.
Відчутно впливають на іміджорганізації та її персоналу символи, атрибути, назва, фірмовий(товарний) знак, девіз, фірмовий стиль та ін.
У цьому сенсі не менш важливий імідж керівника, який містить такі складові:
1. Професіоналізм і компетентність. Кожен керівник повинен мати знання,володіти методами реалізації своїх обов´язків. Джерелом знань є книги,власний і чужий досвід. Здобути їх можна завдяки особистій старанності,проникливості, самокритичності, сприйнятливості. Важливим при цьому єтвердження, що управлінець не може дозволити собі вчитися тільки навласних помилках.
2. Динамізм, швидка реакція на ситуацію,активність. Керівник повинен уміти вчасно відреагувати на подію іприйняти відповідне рішення.
3. Моральна надійність керівника. Цеє необхідною умовою для того, щоб співробітники організації моглидовіряти керівникові і водночас відчувати його підтримку.
4.Уміння впливати на людей справою, словом і зовнішнім виглядом. Виховнийвплив справою реалізується у формі особистого прикладу, активногозалучення людей до трудової діяльності, вплив словом — завдяки вміломукористуванню засобами ділової риторики. Вплив зовнішнім виглядомпередбачає ефективну самопрезентацію (етика спілкування, естетикаодягу, приваблива манера поведінки тощо).
5. Гуманітарнаосвіченість. Основу світоглядних засад керівника можуть становити такігуманітарні цінності: соціальна захищеність, здоров´я, духовнебагатство, екологічна безпека людей. Отже, позитивний імідж керівникастворюють турбота про процвітання організації, інтереси підлеглих,належні умови праці, відкритість для співробітників, широке колоспілкування та ін.
6. Психологічна культура керівника. Знаннякерівником психології працівника, уміння підбирати собі команду згідноз вимогами організації та індивідуальними особливостями кадрів, їххарактерологічними рисами є передумовами успішної діяльностіорганізації.
Основою персоніфікованого іміджу є довіра до людини.Імідж керівника виявляється в його популярності, вмінні сприятипозитивній психологічній атмосфері в колективі, здатності підтримуватицінності організації тощо. Підвищення соціально-психологічноїкомпетентності — важливий аспект роботи керівника над своїм іміджем.Тому серед найважливіших завдань імідж - мейкерів (спеціалістів, якіформують і підтримують імідж фізичної, юридичної особи) є навчанняособистості професійного спілкування, орієнтування в будь-якихситуаціях взаємодії, складання психологічних портретів та ін.Технологія створення іміджу враховує такі складові:
— рух до відмінностей, які виокремлюють певний об´єкт серед інших;
— підкреслення особистісних характеристик;
— вписування особистості у символічне уявлення про лідера, відбір його характеристик, які відповідають цій ідеалізації;
— вписування особистості у модель вже реалізованого лідера;
— вписування особистості в модель поведінки актора, тобто в контекст символічно насиченого суб´єкта;
— активне використання супутніх символів щодо створення візуальних характеристик;
— активне управління засобами масової комунікації;
— боротьба з автономними потоками комунікації (чутки та ін.);
— символізація автономних сфер (одяг, зачіска, погляд тощо).
Формування іміджу традиційно відбувається за такими принципами:
1. Принцип повторення. Спирається він на властивості людської пам´яті: добре запам´ятовується та інформація, що повторюється.
Для того щоб сприйняте повідомлення людина вважала своїм, потрібенпевний час, а багаторазове повторення, як відомо, адаптує психікулюдини до інформації, яка повідомляється.
2. Принципбезперервного посилення впливу. Цей принцип обґрунтовує підсиленняаргументованого й емоційного звернення, наприклад: “Це тільки для вас”чи “Я — для вас” тощо. Доведено, що поступове (а не вибухове)нарощування впливу сприймається більш позитивно. Це зумовлено тим, щолюдський сенсорний апарат противиться сплескам інформації. Колиінформація переходить межу можливого, відбувається блокування каналівїї сприйняття та перероблення. Поступове й безупинне підсилення впливує передумовою очікуваних результатів.
3. Принцип “подвійноговиклику”. Згідно з ним повідомлення сприймається не тільки й не стількирозумом. Найважливішу роль відіграють підсвідомі психічні процеси,емоційна сфера психіки людини.
Отже, імідж є способом життя особи і групи, завдяки якому складається враження про них.


0874506313642041.html
0874552314126090.html
    PR.RU™